Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Техническият прогрес и повишаването на равнището на меха­низацията

30 март 2011 | Автор: w1ck3dgam3 | Публикувана в Бизнес

Техническият прогрес и повишаването на равнището на механизацията и услуги като кърти чисти извозва са резултат на развитието на материално-техническата база на строителството и преди всичко на увеличаването на про­изводството и подобряване качеството на машините.

Строителните организации разполагат с многоброен машинен парк, чиято обща стойност в момента за СССР е повече от 11 млрд. рубли.

Към 1. I. 1978 г. в строителните организации са работили 82,7 хил. еднокошови и многокошови багери, 34,3 хил. скрепера, 120,3 хил. булдозера, 152,3 хил. стрелови и кулови кранове, около 280 хил. други големи строителни машини (трактори с раз­лични съоръжения, товарачни машини, компресори, електростан­ции, валяци, автогрейдери, автокули, автогудронатори, бетоно­бъркачки, сонетки, асфалтополагащи машини) и повече от 800 хил. механизирани инструмента.

Организацията на ефективното използуване на тази строителна техника, без която е немислимо съвременното промишлено строи­телство, е твърде сложна задача. Нейното правилно решаване да­ва голям народностопански ефект. Подобряването на използува­нето на машинния парк само с 1% намалява необходимостта от нови капитални вложения за средства на механизацията в СССР с 80—85 млн. рубли годишно. Същевременно вследствие на намаля­ване на себестойността на експлоатацията на машините и нама­ляване на необходимостта от допълнителни капитални вложения общият икономически ефект е по-голям от 160 млн. рубли годишно.

Едно от главните мероприятия при организацията на ефектив­ното използуване на парка от строителни машини е съсредоточа­ването на тези машини в специализирани организации—управле­ния и тръстове по механизация. Днес в тръстовете са съсредото­чени повече от 25% от целия парк на основните строителни маши­ни, а в управленията и приравнените към тях подразделения, които влизат в състава на строителните тръстове или са подчи­нени непосредствено на главните териториални управления, още около 70% от парка на основните машини. Освен това се създа­ват участъци и управления за малка механизация, където се със­редоточават средствата на малката механизация и механизираните инструменти. Трябва да се отбележи особената важност на това мероприятие за увеличаване на ефективността на механизацията на строителството, тъй като практически при основните строител­ни машини от традиционните видове й типоразмери е изчерпана възможността за замяна на ръчния труд — технологичните опе­рации, при които те се прилагат, са почти 100% механизирани. По-нататъшното изместване на ръчния труд е възможно при из­ползуване на нови машини от нетрадиционен вид и типоразмери, предназначени за технологични операции, които сега се изпълня­ват ръчно, и преди всичко на основата на широко въвеждане на средствата за малка механизация и на механизирани инструменти.

Няма подобни статии.

Автор: w1ck3dgam3

Здравейте, казвам се Андрей Димитров. Занимавам се съм SEO като работя изцяло по лични проекти. Поддържам директория за статии radiowish.net както и още няколко подобни :)

Този потребител е публикувал 23 статии.

Вашият коментар